My hidden notes

Future projects

w- and w^*-denseness of norm-attaining

G. Choi, S.D., M. Jung

Lindenstrauss property A on X \pten Y

S.D., L.C. García-Lirola, M. Jung, A. Rueda Zoca

Anti-Bollobás

S.D. 

V-spaces

S.D., M. Jung, G. Martínez-Cervantes

dLD2P

S.D., , M. Martín, K. Pirk, A. Rueda Zoca

On the Bollobás theorem for invariant groups

S.D., J. Falcó, M. Jung, Ó. Roldán

In construction...

Bloch NA functions

S.D., A. Miralles, A. Rodríguez (2021)

Phi-properties

S.D., M. Jung, J.T. Rodríguez, M. Mazzitelli (2021)

SSD for projective tensor products

S.D., M. Jung, J.T. Rodríguez, M. Mazzitelli (2022)

 ̶I̶n̶v̶a̶r̶i̶a̶n̶t̶ ̶G̶r̶o̶u̶p̶s̶

 ̶S̶.̶D̶.̶,̶ ̶J̶.̶ ̶F̶a̶l̶c̶ó̶,̶ ̶M̶.̶ ̶J̶u̶n̶g̶ ̶(̶2̶0̶2̶1̶)̶

 ̶S̶m̶o̶o̶t̶h̶n̶e̶s̶s̶ ̶p̶a̶r̶t̶ ̶I̶I̶

 ̶S̶.̶D̶.̶,̶ ̶P̶.̶ ̶H̶á̶j̶e̶k̶,̶ ̶T̶.̶ ̶R̶u̶s̶s̶o̶ ̶(̶2̶0̶2̶2̶)̶

Smoothness part III

S.D., P. Hájek, T. Russo (2022)

When every operator attains its numerical radius?

S.D., M. Jung, M. Martín, Ó. Roldán (2022)